PROGRAM PROFILAKTYCZNY:

Projekt wprowadzający „Kim jesteś święty Janie de La Salle?” - poznanie postaci św. Jana de La Salle. Czas realizacji: raz w miesiącu.

Projekt ,,Poniedziałki z emocjami” - poznanie, nazywanie i wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych, wdrażanie do stosowania zasad i norm panujących oraz konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania. Czas realizacji: wszystkie poniedziałki w roku szkolnym.

„Emocja” - kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci, dostrzeganie podobieństw i różnic między innymi ludźmi, integrowanie placówek oświatowych polonijnych i polskich, eliminowanie zachowań agresywnych. Projekt międzynarodowy. Czas realizacji: raz na 2 – 3 miesiące.

Program Krainy Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam, bo biegam, skaczę, badam i dotykam” -

Program profilaktyczny ,,Chronimy dzieci”, organizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę - zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych, dostarczenie dzieciom i rodzicom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Czas realizacji: cały rok szkolny.

Projekt „Zdrowo i Sportowo” - aktywizacja ruchowa dzieci i ich rodzin, szkolenie kadry pedagogicznej i przekazywanie rodzicom informacji z zakresu zdrowych nawyków, aktywnego trybu życia i harmonijnego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Czas realizacji: cały rok szkolny.

 

PROGRAMY I PROJEKTY OGÓLNOROZWOJOWE:

 Program ogólnopolski „Optymistyczne Przedszkole” - rozwijanie talentów i predyspozycji oraz pozytywnego podejścia do życia. Czas realizacji: cały rok szkolny.

Program własny Beaty M. „Odkrywanie talentów” - rozwijanie uzdolnień dzieci oraz rozbudzanie ciekawości świata. Czas realizacji: cały rok szkolny.

Program ogólnopolski „Uczymy dzieci programować” - kształtowanie kompetencji kluczowych w czasie zabaw: rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności.

Projekt międzynarodowy „Z kulturą mi do twarzy” – wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno, budowanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do wielu sfer jego aktywności.

Projekt ogólnopolski „Zabawa sztuką” – propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi.

Projekt ogólnopolski „Książka (dla) przedszkolaka” - stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez rozwijanie języka i zainteresowań czytelniczych. Czas realizacji: cały rok szkolny.

Projekt „Spotkania z ciekawymi ludźmi” - poznanie atrakcyjnych zawodów, zajęć; (spotkania on – line, w marę możliwości m. in. z Bratem Szkolnym, z tancerzami, sportowcem, ratownikiem medycznym, policjantem, strażakiem, stomatologiem, dietetykiem). Czas realizacji: cały rok szkolny.

 PROGRAMY I PROJEKTY WEEKENDOWE:

„Bajeczna Księga” - promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków i ich rodzin, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej, angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci. Projekt weekendowy dla rodziców. Czas realizacji: cały rok szkolny.

PROGRAMY I PROJEKTY GRUPOWE:

Grupa I (3 – latki)

 „Dzieciaki Mleczaki” – kształtowanie świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie.

Grupa II (4 – latki)

„Grafomotoryka i matematyka z wyobraźnią” – rozwijanie kreatywności wraz z kompetencjami matematycznymi i motoryką małą.

„Bawimy się razem” - nauka komunikacji i współpracy w grupie poprzez zabawy aktywne.

Grupa III (5 – latki)

„Zabawy z literą” – Zapoznanie z literą urozmaicone poprzez działalność plastyczną, rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

„Dzieciaki Mleczaki” – kształtowanie świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie.

 Grupa IV (4 i 5 – latki)

„Dlaczego? Po co? Jak” – Poszerzanie wiedzy z wykorzystaniem metody projektów dydaktycznych.

„Ekocudaki” – działania twórcze, plastyczne w duchu ekologicznym.

 

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk