Projekty

Projekty ogólnorozwojowe:

"Z kulturą mi do twarzy" - wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno i altruizm, patriotyzm, empatia

„Spotkania z ciekawymi ludźmi” – poznawanie ciekawych zawodów, zajęć i pasji

"Gramy zmysłami" - kreatywne podejście do rozwijania zmysłów u dzieci

"Koncertowy dobry gest" - uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych

"Poczytajmy z rodziną" - promocja wychowawczej roli rodziny oraz rozwijanie pasji czytelniczej u dzieci

 

Realizacja projektów grupowych w ramach Krain Ruchu Twórczego, Wyobraźni i Wiedzy:

Grupa I – 3latki:

„Odkrywam siebie”- rozwój dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i ruchowy, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie

"Zabawy ruchem rozwijającym wg. W. Sherborne" 

Grupa II – 4latki:

„Mali Artyści w Krainie Wyobraźni” – rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci poprzez kontakt z dziełami sztuki, twórcze interpretacje znanych dzieł 

Grupa III – 5latki:

„W świecie literek i cyferek” – kształtowanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

„Wędrówki po Polsce” - projekt rozwijający zainteresowania geograficzne i tożsamość kulturową rejonów Polski

 

Realizacja projektów weekendowych:

Grupa I - 3latki

"Z rodziną i dla niej” – Plakat "Moja Rodzina" ukazanie wartości rodziny, wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka i członków rodziny 

Grupa II - 4latki

„Żywe obrazy” – fotografia przedstawiająca "żywy obraz" przygotowany przez rodziców i dzieci - scena odzwierciedlająca jeden z wybranych obrazów malarskich

Grupa III - 5latki

„Literkowe cudaki” – rodzinne tworzenie pracy plastycznej związanej z wylosowaną literą, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji plastycznej i kreatywności

 

Program Profilaktyczny Przedszkola

Projekt „Kim jesteś Święty Janie de La Salle” 

"Poniedziałki z Emocjami"

Ogólnopolski program edukacyjny „Gramy zmysłami” 

Projekt "Witaminki"

Projekt "Zdrowo i Sportowo"

Program "Chronimy Dzieci"

 

Projekty ogólnorozwojowe:

„Odkrywanie Talentów” – kształtowanie pozytywnej postawy do świata, rozbudzanie ciekawości, zainteresowań i uzdolnień dzieci.

„Spotkania z ciekawymi ludźmi” – poznawanie ciekawych zawodów, zajęć i pasji

 

Realizacja projektów grupowych w ramach Krain Ruchu Twórczego, Wyobraźni i Wiedzy:

Grupa I – 3latki:

„Ja sam!”- wdrażanie dzieci do wyrabiania samodzielności w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, zamieszczanie informacji o rozwoju dziecka dla rodziców w szatni.

Grupa II – 4latki:

„Rysuję, maluję, lepię z wyobraźnią” – rozwijanie kreatywności i motoryki małej i współpracy.

Grupa III – 5latki:

„Wyruszamy na spotkanie liter i cyfr” – kształtowanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

„Bawimy się razem” - nauka komunikacji i współpracy w grupie poprzez zabawy aktywne

Grupa IV – 4-5latki:

"Przedszkolne podróże- małe i duże"- budzenie zaciekawienia otaczającym światem, dostarczanie pozytywnych przeżyć odkrywania innych kultur, zajęcia prowadzone metodą projektów dydaktycznych

 

Realizacja projektów weekendowych:

Grupa I - 3latki

„Oto Ja” – rodzinny plakat przedstawiający dziecko, jego zainteresowania i najbliższe osoby.

Grupa II - 4latki

„Tworzymy obrazy” – rodzinne tworzenie obrazu związane z porą roku.

Grupa III - 5latki

„Moje imię, moja literka” – plastyczne przedstawienie swojego imienia w formie plakatu z udziałem rodziny.

Grupa IV - 4-5latki

"Z pamiętnika Przedszkolaka"- rodzinne tworzenie  własnej kartki z pamiętnika, przedstawiającej zainteresowania dziecka, projekt rodzinny, weekendowy.

 

Projekty przedszkolne:

„Z kulturą mi do twarzy” – wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno, budowanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do wielu sfer jego aktywności.

Program Profilaktyczny Przedszkola

Projekt „Kim jesteś Święty Janie de La Salle” – poznawanie postaci Świętego Jana de La Salle

"Poniedziałki z Emocjami"

Ogólnopolski program edukacyjny „Gramy zmysłami” 

Program „EKOprzyjaciele Ziemi” 

Projekt "Zdrowo i Sportowo"

Program "Chronimy Dzieci"

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY:

Projekt wprowadzający „Kim jesteś święty Janie de La Salle?” - poznanie postaci św. Jana de La Salle. Czas realizacji: raz w miesiącu.

Projekt ,,Poniedziałki z emocjami” - poznanie, nazywanie i wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych, wdrażanie do stosowania zasad i norm panujących oraz konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania. Czas realizacji: wszystkie poniedziałki w roku szkolnym.

„Emocja” - kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci, dostrzeganie podobieństw i różnic między innymi ludźmi, integrowanie placówek oświatowych polonijnych i polskich, eliminowanie zachowań agresywnych. Projekt międzynarodowy. Czas realizacji: raz na 2 – 3 miesiące.

Program Krainy Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam, bo biegam, skaczę, badam i dotykam” -

Program profilaktyczny ,,Chronimy dzieci”, organizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę - zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych, dostarczenie dzieciom i rodzicom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Czas realizacji: cały rok szkolny.

Projekt „Zdrowo i Sportowo” - aktywizacja ruchowa dzieci i ich rodzin, szkolenie kadry pedagogicznej i przekazywanie rodzicom informacji z zakresu zdrowych nawyków, aktywnego trybu życia i harmonijnego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Czas realizacji: cały rok szkolny.

 

PROGRAMY I PROJEKTY OGÓLNOROZWOJOWE:

 Program ogólnopolski „Optymistyczne Przedszkole” - rozwijanie talentów i predyspozycji oraz pozytywnego podejścia do życia. Czas realizacji: cały rok szkolny.

Program własny Beaty M. „Odkrywanie talentów” - rozwijanie uzdolnień dzieci oraz rozbudzanie ciekawości świata. Czas realizacji: cały rok szkolny.

Program ogólnopolski „Uczymy dzieci programować” - kształtowanie kompetencji kluczowych w czasie zabaw: rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności.

Projekt międzynarodowy „Z kulturą mi do twarzy” – wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno, budowanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do wielu sfer jego aktywności.

Projekt ogólnopolski „Zabawa sztuką” – propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi.

Projekt ogólnopolski „Książka (dla) przedszkolaka” - stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez rozwijanie języka i zainteresowań czytelniczych. Czas realizacji: cały rok szkolny.

Projekt „Spotkania z ciekawymi ludźmi” - poznanie atrakcyjnych zawodów, zajęć; (spotkania on – line, w marę możliwości m. in. z Bratem Szkolnym, z tancerzami, sportowcem, ratownikiem medycznym, policjantem, strażakiem, stomatologiem, dietetykiem). Czas realizacji: cały rok szkolny.

 PROGRAMY I PROJEKTY WEEKENDOWE:

„Bajeczna Księga” - promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków i ich rodzin, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej, angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci. Projekt weekendowy dla rodziców. Czas realizacji: cały rok szkolny.

PROGRAMY I PROJEKTY GRUPOWE:

Grupa I (3 – latki)

 „Dzieciaki Mleczaki” – kształtowanie świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie.

Grupa II (4 – latki)

„Grafomotoryka i matematyka z wyobraźnią” – rozwijanie kreatywności wraz z kompetencjami matematycznymi i motoryką małą.

„Bawimy się razem” - nauka komunikacji i współpracy w grupie poprzez zabawy aktywne.

Grupa III (5 – latki)

„Zabawy z literą” – Zapoznanie z literą urozmaicone poprzez działalność plastyczną, rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

„Dzieciaki Mleczaki” – kształtowanie świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie.

 Grupa IV (4 i 5 – latki)

„Dlaczego? Po co? Jak” – Poszerzanie wiedzy z wykorzystaniem metody projektów dydaktycznych.

„Ekocudaki” – działania twórcze, plastyczne w duchu ekologicznym.

 

PROGRAMY I PROJEKTY OGÓLNOPRZEDSZKOLNE

 

 1. Projekt wprowadzający „Kim jesteś święty Janie de La Salle?” - poznanie postaci św. Jana de La Salle. Czas realizacji: raz w miesiącu.
 2. Projekt ,,Poniedziałki z emocjami” - poznanie, nazywanie i wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych, wdrażanie do stosowania zasad i norm panujących oraz konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania. Czas realizacji: wszystkie poniedziałki w roku szkolnym.
 3. Program ogólnopolski „Optymistyczne Przedszkole” - rozwijanie talentów i predyspozycji oraz pozytywnego podejścia do życia. Czas realizacji: cały rok szkolny.
 4. Program własny Beaty M. „Odkrywanie talentów” - rozwijanie uzdolnień dzieci oraz rozbudzanie ciekawości świata. Czas realizacji: cały rok szkolny.
 5. Innowacja Marty W. „Moje zdrowie - moja siła, wielka moc” – promowanie zdrowego stylu życia. Głównym celem jest rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo poprzez stwarzanie warunków do kształtowania zachowań prozdrowotnych. Zawiera działania na rzecz aktywność fizycznej dzieci. Czas realizacji: cały rok szkolny, 2 razy w miesiącu.
 6. Projekt „Zdrowo i Sportowo” - celem jest aktywizacja ruchowa dzieci i ich rodzin. Szkolenie kadry pedagogicznej i przekazywanie rodzicom informacji z zakresu zdrowych nawyków, aktywnego trybu życia i harmonijnego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Czas realizacji: cały rok szkolny.
 7. Program profilaktyczny ,,Chronimy dzieci”, organizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jego celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom i rodzicom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Czas realizacji: cały rok szkolny.
 8. Kampania społeczna „GADKI” - proste rozmowy na trudne tematy. W ramach programu profilaktycznego ,,Chronimy dzieci”. Pomoc w identyfikowaniu zagrożeń, oraz właściwe reagowanie w sytuacjach niebezpiecznych i naruszających granice dziecka. Czas realizacji: pierwsze półrocze.
 9. Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Przyjaźni My Little Pony” nastawiony jest na rozwój emocjonalny dzieci i naukę współdziałania w grupie. Posługując się przykładami bohaterów popularnej bajki przyswaja wartości takie  jak: uczciwość, szczodrość, przyjaźń,  lojalność, życzliwość i radość. Czas realizacji: cały rok szkolny.
 10. Program własny Beaty M. „Bajkoterapia jako pomoc dziecku w zrozumieniu siebie i świata” - budzenie kreatywności i wyobraźni, kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, wypracowanie przez dzieci własnych sposobów i umiejętności radzenia sobie z takimi emocjami jak: smutek, strach, zazdrość, złość (wybrane dzieci z grup II, III i IV). Czas realizacji: cały rok szkolny, dwa razy w miesiącu.
 11. Program własny Barbary R. „Mali badacze przyrody” - poznawanie i rozumienie otaczającej przyrody. Czas realizacji: cały rok szkolny, dwa razy w miesiącu.
 12. Program ogólnopolski „Czytające Przedszkola” - stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez rozwijanie języka i zainteresowań czytelniczych. Czas realizacji: cały rok szkolny.
 13. Projekt „Spotkania z ciekawymi ludźmi” - poznanie atrakcyjnych zawodów, zajęć; (spotkania m. in. z Bratem Szkolnym, z tancerzami, sportowcem, ratownikiem medycznym, policjantem, strażakiem, stomatologiem, dziennikarką radiową, fizjoterapeutą, dietetykiem, specjalistą od uzależnień). Czas realizacji: cały rok

 

 PROJEKTY GRUPOWE

 

Grupa I (3 – latki)

 1. „Emotka w krainie emocji- rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Poznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji przez dzieci, z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych w przedszkolu. Trzyletni program własny Magdaleny B. Czas realizacji: 2 razy w miesiącu.
 2. „Ja sam, ja sama!” - wdrażanie dzieci do wyrabiania samodzielności w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, zamieszczanie informacji o rozwoju dziecka dla rodziców w szatni.
 3. „Wierszyki na masażyki” - zabawy relaksacyjne, ćwiczenie motoryki małej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, koncentracji i pamięci, tworzenie więzi w grupie.
 4. „Brzdące śpiewające i tańczące” - zabawy rytmiczno - taneczne z różnymi rekwizytami, rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej, nauka prostych piosenek z pokazywaniem ruchu, rozwijanie naturalnej, swobodnej ekspresji dziecka ruchowej - słownej - Czas realizacji: 1 raz w miesiącu.
 5. „Oto ja” - projekt rodzinny, To działanie prowadzone we współpracy po to, aby każde dziecko poczuło się ważne i wyjątkowe. Poznanie każdego dziecka w grupie jego zainteresowań i Rodziny. Autoprezentacja na tle grupy. Zintegrowanie środowiska rodzinnego i przedszkola.

 

Grupa II (4 – latki)

 1. „Kodowanie na dywanie. Uczymy dzieci programować” – kształtowanie kompetencji miękkich w czasie zabaw: rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii. Wykorzystanie do zabaw przedszkolnych robotów Photon. Innowacja Barbary R. Czas realizacji: 1 raz w tygodniu.
 2. „Kolorowy świat przedszkolaka” - kreatywne łączenie zabaw plastycznych z literaturą, sztuką i muzyką, ćwiczenie motoryki małej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, koncentracji i pamięci. Czas realizacji: 2 razy w tygodniu, po południu.
 3. „Wesołe wierszyki i masażyki” – systematyczne zabawy rozwijające motorykę małą; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej, percepcji wzrokowej i pamięci, kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki poprzez ruch i określony rytm, nauka współpracy w grupie lub w zespole.
 4. „Obrazy w czterech porach roku” rodzinny projekt weekendowy. Dziecko razem z rodzicami wykonuje dowolną pracę plastyczną w formacie A3 ciekawą techniką związaną z daną porą roku. Następnie prezentuje ją w przedszkolu wszystkim dzieciom z grupy. Prace będą tworzyły „Małą Galerię Krainy Wyobraźni”.

 

Grupa III (5 – latki)

 1. ,,Od kropki do literki" - przygotowanie dziecka do nauki pisania, rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej i motoryki małej. Cele: korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych, wyrabianie motywacji do nauki i wzbudzanie zainteresowania dziecka. W ramach projektu dzieci będą wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne. Czas realizacji: podczas zajęć popołudniowych.
 2. „Nauka i zabawa z przedszkolnym robotem” - zajęcia i zabawy z wykorzystywaniem Photona, który uczy logicznego myślenia, podstaw programowania, szybkiego podejmowania decyzji oraz rozwijania pamięci. Dzięki możliwościom tego robota dzieci będą mogły poruszać się w wielu obszarach związanych np. z bezpieczeństwem, porami roku, kolorami, zawodami, poznawaniem cyfr i liter, sylab a także i rozpoznawaniem emocji. Cele: świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych, współpraca w parach i w grupie, trening pamięci, odczytywanie, rozumienie symboli i znaków, stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii. Czas realizacji: 1 - 2 razy w miesiącu.
 3. „Kreatywne odkrywanie świata” - w ramach projektu dzieci będą podejmowały kreatywne i twórcze działania, doświadczenia odkrywające tajemnice różnych zjawisk. Cele: uruchomienie wyobraźni i twórczości dzieci, doskonalenie umiejętności: planowania pracy i logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, koncentracji uwagi i skupienia, współpraca pomiędzy rówieśnikami, porządkowania swojego miejsca pracy. Czas realizacji: 1 raz w miesiącu.
 4. ,,Moje imię - moja literka"- projekt rodzinny weekendowy. Rodzice wraz z dzieckiem wykonają pracę plastyczną  przedstawiającą pierwszą literę imienia dziecka i wszystko co się z tą literą kojarzy lub na tą literę zaczyna. Po weekendzie dzieci przynoszą do przedszkola swoją pracę w formie plakatu. Zapamiętywanie zapisu graficznego liter, rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem, nauka czytania globalnego własnego imienia, wspólne, twórcze spędzanie czasu dziecka z rodzicami.

 

Grupa IV (4 i 5 – latki)

 1. „Mały Einstein” - to projekt, wprowadzający dzieci w świat kolorów, kształtów, rozmiarów i liczb, czyli świat barwnej i przyjaznej matematyki: konstruowania gier, zabaw z liczbami, rozwijanie stosunków przestrzennych, itp. Czas realizacji: 1 raz w tygodniu.
 2. „Malowanie muzyką” - projekt zajęć muzykoterapii. Połączenie techniki plastycznej z muzyką relaksacyjną. Celem  zajęć jest poprawa koncentracji uwagi, rozbudzenie kreatywności oraz łagodzenie stresu i wyciszenia dzieci. Czas realizacji: codziennie po południu.
 3. „Kiedy patrzę w niebo...” - projekt  mający na celu  rozbudzenie zainteresowań dzieci otaczającym je wszechświatem, wzbogacenie wiedzy o Kosmosie, Układzie Słonecznym,  Gwiazdach, podróżach kosmicznych, lądowaniu człowieka na Księżycu, zapoznanie z  pracą astronoma i astronauty. Czas realizacji: 1 raz w miesiącu.
 4. „Z pamiętnika Przedszkolaka” - projekt weekendowy, rodzinny, dzielenie się przeżyciami spędzonymi z rodziną udokumentowanymi w „Pamiętniku”, a następnie prezentacja pracy na forum grupy. Połączenie twórczości artystycznej z rozwijaniem mowy dziecka.

Projekty realizowane w Przedszkolu w roku przedszkolnym 2017/2018

PROJEKTY OGÓLNOPRZEDSZKOLNE:

„Kim jesteś św. Janie?”- poznanie życia naszego patrona i jego misji.

„Trzymaj formę” projekt profilaktyki zdrowia - kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.

„Bohater tygodnia” - budowanie u dzieci pozytywnego obrazu własnego „JA”, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, w rodzinie, zintegrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego.


„Odkrywanie talentów” - wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez stworzenie specjalnych warunków oraz dodatkowego zainteresowania ze strony nauczyciela. Służy on rozwijaniu zdolności dzieci zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami.
Program projektu realizowany jest w Kołach: Plastycznym, Muzyczno-Teatralnym i Wiedzy.


„Przedszkolaki wołają o pokój” - realizowany w ramach X edycji Światowych Lasaliańskich Dni Pokoju. Założeniem głównym projektu jest budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej dziecka, jak również kształtowanie w dziecku pozytywnego obrazu siebie i uczenie go umiejętności budowania relacji. Dodatkowo jest to praca nad budowaniem w naszej Społeczności Przedszkolnej poczucia przynależności do Wielkiej Rodziny Lasaliańskiej, czyli przedszkoli, szkół, uniwersytetów i innych placówek de La Salle na całym świecie.„Bezpieczne przedszkole” – wyrabianie właściwych nawyków i zachowań związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem; trzyletni program ogólnopolski.


„Mali przyjaciele przyrody”- poznawanie i rozumienie otaczającej przyrody.

PROJEKTY GRUPOWE:


Grupa I (3 – latki)
„Poznajmy się” – ruchowa, plastyczna, muzyczna, aktywność dzieci.
„Nie wyręczam, lecz wspieram”- wdrażanie dzieci do wyrabiania samodzielności w codziennych sytuacjach życiowych w domu i w przedszkolu.
„Zobacz co potrafię” - podniesienie poczucia wartości w dzieciach i budowanie pewności siebie.
„Gimnastyka paluszkowa”- ćwiczenie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji i pamięci.

Grupa II (4 – latki)
„Razem” – plastyczna, muzyczna, literacka i teatralna aktywność dzieci.
„Mali Artyści w Krainie Wyobraźni"- uwrażliwianie dzieci na sztukę, poznanie wielkich malarzy, poznanie różnych technik malarskich.
„Kolorowe dni" - kolorowe ciekawostki”- utrwalanie kolorów, pobudzenie twórczej aktywności, wzbogacenie wyobraźni, aktywizacja rodziców.

Grupa III (5 – latki)
„Jesteśmy” - kształtowanie i wzmacnianie kompetencji życiowych 5 – latków,
„Podróże po Polsce, podróże po świecie” – poznanie kultury i wybranych zwyczajów Polski i innych krajów.
„Weekendowe opowieści”- dzielenie się przeżyciami z domu rodzinnego.
„Wiedza przyrodnicza”- zakończenie 3- letniego projektu przyrodniczego.

Grupa IV (4, 5 –latki)
„Poznajmy się” – ruchowa, plastyczna, muzyczna, aktywność dzieci.
„Jesteśmy” - kształtowanie i wzmacnianie kompetencji życiowych 5 - latków.
„Podróże małe i duże" - poznanie świata.
„Było sobie życie" - poznajemy nasze ciało" - poznanie funkcjonowania poszczególnych części naszego organizmu oraz zachęcanie do dbania o zdrowie własne i innych.

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk