Projekty realizowane w Przedszkolu w roku przedszkolnym 2015/2016

Projekty realizowane w ramach dwóch zadań dodatkowych:

I."ODKRYWANIE TALENTÓW"
Głównym celem projektu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez stworzenie specjalnych warunków oraz dodatkowego zainteresowania ze strony nauczyciela. Służy on rozwijaniu zdolności dzieci zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami.
Program projektu realizowany jest w Kołach: Plastycznym, Muzyczno-teatralnym i Wiedzy.

Cele szczegółowe programu:
- Wczesne rozpoznawanie zdolności i uzdolnień.
- Wspieranie i podejmowanie inicjatyw edukacyjnych pomocnych w rozwoju i kształceniu.
- Stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach.
- Stwarzanie warunków optymalnego i harmonijnego rozwoju osobowości.
- Rozwijanie u dziecka możliwości umysłowych oraz szczególnych uzdolnień do uczenia się.
- Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania.
- Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz samodzielności.
- Wdrażanie do samokształcenia i systematycznej pracy nad sobą.
- Budowanie i utrwalanie pozytywnej motywacji do nauki.
- Wdrażanie do operatywnego posługiwania się wiedzą.
- Kształtowanie wiary we własne możliwości.
- Budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie dziecko – nauczyciel, dziecko – dziecko.
- Rozbudzanie u dziecka pragnienia rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań.
- Tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój uzdolnień i postaw twórczych.
Czas realizacji: przez cały rok na zajęciach poszczególnych kół.

II."TRZYMAJ FORMĘ"
To projekt polegający na edukacji w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i ich rodzin, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania.
Cele szczegółowe programu:
- upowszechnienie wiedzy o właściwych zachowaniach zdrowotnych.
- Wzmacnianie konkretnych zachowań, przyzwyczajeń, nawyków prozdrowotnych.
- Wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową, aby dzieci chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych.
- Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
- Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności ruchowej.
- Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez różnorodne metody i formy pracy.
- rozbudzanie zainteresowania zdrowym odżywaniem oraz zachęcanie do odkrywania nowych, nieznanych dotąd produktów spożywczych.
- Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnymi innych oraz nabywanie umiejętności dbania o nie.
Czas realizacji: cały rok podczas zajęć i raz w miesiącu poprzez Dzień Zdrowia.


PROJEKTY GRUPOWE REALIZOWANE W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2015/2016

GRUPA I 3-latki

1."NIE WYRĘCZAM LECZ WSPIERAM"
Projekt polegający na wdrażaniu dzieci do wyrabiania samodzielności w codziennych sytuacjach życiowych w domu i w przedszkolu.
Czas realizacji: cały rok

2. "POZNAJMY SIĘ"
W ramach projektu organizowane są spotkania warsztatowe dla rodziców z dziećmi. Służą one spędzaniu czasu z dzieckiem i wspólnej zabawie oraz aktywności. Realizacja projektu służy nawiązaniu współpracy z przedszkolem, poznaniu się i integracji grupy.
Czas realizacji: przez cały rok raz w miesiącu.

3. "RODZINNE CHWILE Z JEŻYKIEM TUPTUSIEM"
Projekt weekendowy polegający na zapraszaniu jeżyka Tuptusia do swojego domu, by wspólnie miło spędzić czas.
Czas realizacji: co tydzień przez cały rok.

4."MALI PRZYJACIELE PRZYRODY"
Projekt dydaktyczny trzyletni, mający na celu stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej przyrody; zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim kontakcie z poszczególnymi ekosystemami;  aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, oglądanie,  opisywanie porównawcze obiektów, obserwacje, badanie i eksperymentowanie.
Czas realizacji: cały rok.

5."PONIEDZIAŁKI Z EMOCJAMI"
W ramach projektu dzieci poznają swoje emocje, uczą się nazywać i wyrażać  emocje pozytywne i negatywne. Wdrażane są do stosowania zasad i norm oraz poznają konsekwencje wynikające z ich nie przestrzegania.
Czas realizacji: w poniedziałki przez cały rok.

6."KIM JESTEŚ ŚW. JANIE DE LA SALLE?"
Projekt wprowadzający dzieci w nasze Przedszkole i przybliżający dzieciom postać Patrona.
Czas realizacji: cały rok.


GRUPA II 4-latki

1."ODKRYWAM INNYCH"
Trzyletni projekt prowadzony w grupie "Odkrywam siebie, odkrywam innych, odkrywam świat". Po roku odkrywania siebie w grupie 3-latków, w tym roku jako 4-latki, dzieci odkrywają innych.
W ramach projektu dzieci będą uczyły się poprawnej komunikacji w relacjach z innymi, poznawały różne form komunikowania się, nabywały umiejętności prezentowania sie na forum, wdrażały się do kulturalnego i poprawnego zachowania się.
Czas realizacji: cały rok w każdy poniedziałek podczas zajęć dydaktycznych.

2. WEEKEND ZE SZTUKĄ"
W ramach projektu, raz w tygodniu będzie losowana rodzina. Otrzyma ona zadanie spędzenia z dzieckiem weekendu odwiedzając instytucje kultury i sztuki (muzea, galerie malarstwa i rzeźby) oraz udokumentowanie tego prezentacją zdjęć z opisem.
Czas realizacji: cały rok

3."MAŁY ARTYSTA"
W ramach projektu dzieci będą zapoznawane z różnymi technikami twórczości artystycznej. Działania nauczycieli mają wspierać rozwój zdolności manualnych, rozwój wyobraźni oraz twórczego myślenia oraz rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań dzieci sztuką w postaci malarstwa, rzeźby i architektury, a także  wybranych dzieł sztuki, zabytków,
Czas realizacji: cały rok w każdą środę podczas zajęć dydaktycznych.

4."RAZEM"
W ramach projektu organizowane będą warsztaty w których uczestniczyć bedą dzieci z rodzicami. Podczas warsztatów odbywać sie będą różnego rodzaju zajęcia służące wspólnej zabawie, pogłębianiu kontaktu emocjonalnego i fizycznego dziecka z rodzicem, obserwacji własnego dziecka podczas zajęć, przeżywaniu radości wspólnego tworzenia oraz integracji w grupie zarówno dzieci jak też rodziców.
Czas realizacji: cały rok w każdy pierwszy czwartek miesiąca.


GRUPA III 5-latki

1."PONIEDZIAŁEK Z EMOCJAMI"
W ramach tego projektu dzieci będą uczyć się rozpoznawać i nazywać takie emocje, jak: radość, strach, złość, agresja, smutek. Będą uczyć się panowania nad negatywnymi emocjami oraz przestrzegania norm i współpracy w grupie, rozwijania umiejętności niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Efektem końcowym projektu będzie wystawa prac wykonanych przez dzieci.
Czas realizacji projektu: raz w tygodniu przez cały rok.

2. MINI PRZEWODNIK PO GDAŃSKU
W ramach tego projektu dzieci wspólnie stworzą przewodnik po miejscach wartych zobaczenia w Gdańsku, które same poznają w trakcie wycieczek. Przewodnik będzie zawierał najważniejsze zabytki, muzea, pomniki oraz inne interesujące miejsca. W przewodniku będą znajdować się zdjęcia z odwiedzonych miejsc.
Czas realizacji: cały rok, wykonanie wspólnej pracy na koniec roku.

3."KOLOROWE DNI"
W ramach tego projektu każdy z kolorowych dni będzie odnosił się do kolorów warzyw i owoców, zdrowego jedzenia. Dzieci będą wspólnie wykonywać z produktów w danym kolorze potrawy.
Czas realizacji: cały rok, raz w miesiącu.

4."GAŁĄZKĄ DRZEWA GENEALOGICZNEGO"
W trakcie realizacji tego projektu dzieci wspólnie z rodzicami będą wykonywać drzewo genealogiczne w celu poznania historii własnej rodziny.
Czas realizacji: cały rok, raz w miesiącu.

5."SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI"
Zapraszanie do przedszkola ludzi wykonujących różne zawody. W ramach realizacji projektu dzieci mają możliwość poznania osób, które w różnych dziedzinach życia odniosły sukces, wykonują na co dzień ciekawą pracę, są znanymi sportowcami bądź pełnią ważną rolę w życiu społecznym czy kulturalnym.
Czas realizacji: cały rok


GRUPA IV - 4,5-latki

1."PALCEM PO MAPIE”
Celem ogólnym jest rozbudzenie ciekawości dziecka otaczającym go światem oraz uwrażliwienie go na różnorodność kulturową. Poprzez poznawanie różnych ciekawych miejsc na mapie świata dzieci uczą się tolerancji wobec innych ludzi oraz uwrażliwiają się na otaczające je piękno. Edukacja międzykulturowa wpływa na rozwój empatii i osobowości, kształtuje poczucie szacunku wobec drugiego człowieka niezależnego od koloru skóry czy narodowości.
Czas trwania: cały rok przedszkolny.

2."ZWIERZĘTA ŚWIATA”
Celem ogólnym jest poszerzenie wiedzy dzieci o życiu zwierząt zamieszkującym wszystkie kontynenty na Ziemi.  Projekt ma na celu również uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt, rozwija empatię oraz opiekuńczy stosunek do zwierząt . Jest również odpowiedzią na zainteresowania dzieci w grupie.
Czas trwania: cały rok przedszkolny

3."W ŚWIECIE ŻYRAFY”
Celem ogólnym projektu jest wdrożenie umiejętności komunikowania się bez użycia przemocy fizycznej lub słownej u dzieci. Wykorzystując metodę Porozumienia bez przemocy  M.B. Rosenberga pragnę rozwijać w dzieciach prawidłowe sposoby komunikacji.  
Czas trwania: I semestr

4."KIM JESTEŚ ŚW. JANIE DE LA SALLE?"
Projekt przybliżający dzieciom postać św. Jana de La Salle.
Czas realizacji: przez II semestr

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk