PROJEKTY REALIZOWANE WE WSZYSTKICH GRUPACH:

I. "ODKRYWANIE TALENTÓW"
Głównym celem projektu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez stworzenie specjalnych warunków oraz dodatkowego zainteresowania ze strony nauczyciela. Służy on rozwijaniu zdolności dzieci zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami.
Program projektu realizowany jest w Kołach: Plastycznym, Muzyczno-Teatralnym i Wiedzy.
Czas realizacji projektu: raz w tygodniu przez cały rok.

II. "TRZYMAJ FORMĘ"
To projekt profilaktyczny polegający na edukacji w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i ich rodzin, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania.
Czas realizacji projektu: raz w tygodniu przez cały rok.

III. "PONIEDZIAŁKI Z EMOCJAMI"
W ramach tego projektu dzieci będą uczyć się rozpoznawać i nazywać swoje emocje, m. in. takie jak: radość, strach, złość, agresja, smutek. Będą uczyć się wyrażania swoich emocji bez szkody dla innych, rozwijania umiejętności niezbędnych w budowaniu relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.
Czas realizacji projektu: raz w tygodniu przez cały rok.

IV. „MIŚ MAKARY”
To projekt, w którym dzieci z pomocą misia Makarego będą budowały pozytywny obraz siebie. Miś Makary będzie też wprowadzał dzieci w świat wartości uniwersalnych i codziennego savoir – vivre oraz promował w rodzinach naszych Przedszkolaków, które będzie odwiedzał, zdrowy styl życia.
Czas realizacji projektu: raz w tygodniu przez cały rok.

V. CZYTANIE NA PODWIECZOREK - projekt rodzinnych spotkań warsztatowych dla dzieci i rodziców. Punktem wyjścia na zajęciach jest książka (wybierana pod kątem potrzeb uczestników, bądź tematu przewodniego spotkania). Tematyka książki wyznacza dalszy rozwój zajęć- elementem stałym jest głośne czytanie , wspólne oglądanie ilustracji, następnie zabawy kreatywne z pogranicza teatru/dramy, plastyki i muzyki.
Głównym celem zajęć jest: promowanie wartościowej literatury dla dzieci oraz uświadomienie rodzicom, jak ważną rolę pełni książka w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym dziecka oraz w budowaniu relacji między rodzicami a dziećmi.
Czas realizacji: od listopada do czerwca

VI. „SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI”
W ramach realizacji projektu dzieci mają możliwość poznania osób, które w różnych dziedzinach życia odniosły sukces, wykonują na co dzień ciekawą pracę, są znanymi sportowcami bądź pełnią ważną rolę w życiu społecznym czy kulturalnym.
Czas realizacji: cały rok

VII. „PRZEDSZKOLAKI WOŁAJĄ O POKÓJ”
Projekt realizowany w ramach X edycji Światowych Lasaliańskich Dni Pokoju. Założeniem głównym projektu jest budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej dziecka, jak również kształtowanie w dziecku pozytywnego obrazu siebie i uczenie go umiejętności budowania relacji. Dodatkowo jest to praca nad budowaniem w naszej Społeczności Przedszkolnej poczucia przynależności do Wielkiej Rodziny Lasaliańskiej, czyli przedszkoli, szkół, uniwersytetów i innych placówek de La Salle na całym świecie.
Czas realizacji: 21 września – 21 października 2016

DODATKOWE PROJEKTY GRUPOWE:

Grupa 3-latków:
1. "NIE WYRĘCZAM LECZ WSPIERAM"
Projekt polegający na wdrażaniu dzieci do wyrabiania samodzielności w codziennych sytuacjach życiowych w domu i w przedszkolu.
Czas realizacji: cały rok

2. "POZNAJMY SIĘ"
W ramach projektu organizowane są spotkania warsztatowe dla rodziców z dziećmi. Służą one spędzaniu czasu z dzieckiem i wspólnej zabawie oraz aktywności. Realizacja projektu służy nawiązaniu współpracy z przedszkolem, poznaniu się i integracji grupy.
Czas realizacji: przez cały rok raz w miesiącu.

Grupa 4-latków:
1. "RAZEM"
W ramach projektu organizowane będą warsztaty rodzinne, w których uczestniczyć będą dzieci z rodzicami. Podczas warsztatów odbywać się będą różnego rodzaju zajęcia służące wspólnej zabawie, pogłębianiu kontaktu emocjonalnego i fizycznego dziecka z rodzicem, obserwacji własnego dziecka podczas zajęć, przeżywaniu radości wspólnego tworzenia oraz integracji w grupie zarówno dzieci jak też rodziców.
Czas realizacji: cały rok w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
2. "MALI PRZYJACIELE PRZYRODY – Przyrodnicze arcydzieła”
Drugi rok realizacji trzyletniego projektu dydaktycznego, mającego na celu stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej przyrody; zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim kontakcie z poszczególnymi ekosystemami; aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, oglądanie, opisywanie porównawcze obiektów, obserwacje, badanie i eksperymentowanie.
Czas realizacji: cały rok
3. „ZAPRASZAMY DO KRAINY WYOBRAŹNI”
Cykliczny udział chętnych Rodziców w codziennym życiu przedszkola. Uczestniczenie w grupowych zabawach, zajęciach, spacerach, wycieczkach na terenie przedszkola i poza nim, poznanie metod i form pracy, obserwacja dziecka na tle grupy, podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców, dostrzeganie potrzeb i możliwościach dziecka w celu jednolitego oddziaływania domu i przedszkola, współpraca z przedszkolem, budowanie pozytywnych relacji rodziców z nauczycielami.
Czas realizacji: cały rok

Grupa III 5-latków:
1.”JESTEŚMY”
Cykl warsztatów rodzinnych dla dzieci i rodziców mający na celu kształtowanie i wzmacnianie kompetencji życiowych dzieci 5 – letnich, takich jak: twórcze myślenie, skuteczne porozumiewanie się i utrzymywanie dobrych relacji, związywanie konfliktów, współdziałanie, praca w zespole, identyfikacja własnych mocnych i słabych stron, pozytywne myślenie, radzenie sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, poszukiwanie pomocy, gospodarowanie czasem).

Czas realizacji: cały rok

2. „ODKRYWAMY ŚWIAT”
Projekt realizowany w ramach trzyletniego projektu: odkrywam siebie – odkrywam innych – odkrywam świat. Jego celem jest poznawanie przez dzieci kontynentów, krajów, kultury i wybranych zwyczajów.
Czas realizacji: cały rok

Grupa IV 5-latków:
1.MOJA POLSKA”
Projekt mający na celu popularyzację wiedzy o Polsce wśród dzieci oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród naszych przedszkolaków.
Czas realizacji: cały rok
2. „BYŁO SOBIE ŻYCIE – POZNAJEMY NASZE CIAŁO”
Projekt mający na celu zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem naszego organizmu oraz promowaniem zdrowego stylu życia.
Czas realizacji: cały rok

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk