O nas

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00.

Pracujemy w ramach czterech grup dzieci:
Grupa I  dzieci 3-letnie
Grupa II  dzieci 4-letnie
Grupa III  dzieci 5-letnie
Grupa IV   dzieci 4 i 5-letnie
 
W pracy wychowawczej czerpiemy z założeń koncepcji pedagogiki lasaliańskiej, której twórcą był św. Jan de La Salle, założyciel Szkół de La Salle i Zgromadzenia Braci szkół Chrześcijańskich.

Oferujemy zajęcia dodatkowe:
Język angielski: 3-latki  2 razy w tygodniu, 4 i 5-latki 3 razy w tygodniu
Religia  dwa razy w tygodniu
Gimnastyka korekcyjna dwa razy w tygodniu
Rytmika dwa razy w tygodniu
Terapia logopedyczna indywidualnie

 
W roku przedszkolnym 2022/2023 realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:

Program wychowania przedszkolnego Iwony Sośnickiej wyd. WSiP „Drużyna marzeń. Program wychowania przedszkolnego” 

książki i karty pracy "Drużyna Marzeń" 

korzystamy z elementów programu „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; „W krainie liczb. Koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę’ g. Friedrich, V. de Galgóczy, B. Schindelhauer także elementów programu „Wielointeligentne  odkrywanie świata w przedszkolu” A. Kopik, M. Zatorska

REGULAMIN PRZEDSZKOLA IM. ŚW. JANA DE LA SALLE


1. W przedszkolu wszyscy szanują siebie nawzajem.

2. Każdy przedszkolak ma prawo do indywidualnego traktowania i poszanowania godności osobistej.

3. Dzieci mają możliwość przynoszenia do przedszkola ulubionych zabawek wyłącznie w dniu wskazanym przez nauczyciela.

4. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od godziny 6:30 do 8:30 i odbieramy od godziny 14:30 do 17:00.

5. Rodzic osobiście powierza dziecko opiekunowi.

6. Rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka podczas przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

7. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców lub osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione przez nich.

8. W sytuacjach trudnych wymagana jest współpraca rodzica z wychowawcą lub z innymi pracownikami przedszkola.

9. Do przedszkola przyprowadza się wyłącznie dzieci zdrowe (bez kaszlu, kataru, gorączki, objawów żołądkowych). Nauczyciel nie ma prawa podawać dziecku jakiegokolwiek leku.

10. W przypadku stwierdzenia objawów choroby i powiadomienia o tym rodziców, mają oni obowiązek wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00.

Nasze Przedszkole istnieje od września 2001r. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, zwane również Braćmi Szkolnymi. 
Nasza kadra to osoby kompetentne z wymaganymi kwalifikacjami i umiejętnościami, uczestniczące w procesie rozwoju powierzonych im dzieci i będące w procesie własnego rozwoju.

Dyrektor

Br. mgr Piotr Zielonka

Dyrektor Administracyjny

mgr Iwona Arolska

Nauczycielki grup:

mgr Magdalena Bender

lic. Agata Błaszczyk

mgr Ewelina Ciechalska

mgr Krystyna Głyżewska

mgr Beata Mierzwa

mgr Barbara Ryll

mgr Renata Zbieska

Nauczyciele zajęć dodatkowych:

Język angielski - mgr Wioletta Szymanek
Zajęcia logopedyczne - mgr Urszula Mamińska
Rytmika - mgr Bianka Bartosiewicz
Religia -  br. mgr Piotr Zielonka
Gimnastyka korekcyjna - mgr Patrycja Pogonowska
Psycholog - mgr Elżbieta Kubik

Pedagog specjalny Przy każdej grupie jest Pani woźna, która dba o czystość i pomaga nauczycielkom w opiece nad dziećmi.

KONCEPCJA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

„W królestwie kształtowania charakterów
istnieje tylko jeden sposób
dotarcia do dziecka - zdobyć jego zaufanie”
św. Jan de La Salle

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego obliguje wszystkie placówki do zapewnienia dziecku takiego zakresu edukacji, który przyczyni się do wspomagania jego wszechstronnego rozwoju oraz dobrze przygotuje je do nauki szkolnej i do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. Zadanie to jest realizowane na podstawie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznej na dany rok szkolny, opracowany na podstawie założeń podstawy programowej i wybranego przez przedszkole programu pracy i podręczników zatwierdzonych przez MEN.
Nasze przedszkole posiada w swoich rękach dodatkowe narzędzie pracy jakim jest system wychowawczy, zwany pedagogiką lasaliańską, opracowany przez św. Jana de La Salle, patrona przedszkola i założyciela Braci Szkolnych i szkół de La Salle.
Lasaliański system wychowawczy wychodzi z podstawowego założenia wyjątkowości i niepowtarzalności każdego dziecka, kładąc nacisk na należny dziecku szacunek i jego dobro.
W codziennej pracy dążymy do tego, aby w naszym Przedszkolu panowała atmosfera umiaru i przejrzystości, natomiast postawa wobec wychowanków była pełna serdeczności i zaufania, oparta na obserwacji i poznawaniu dziecka.

Opieramy się na pięciu zasadniczych ideach systemu lasaliańskiego:
1. Wspólnotowości
2. Poznaniu psychiki dziecka
3. Miłości pedagogicznej
4. Profilaktyce
5. Realizmu wychowawczego

Wspólnotowość to:
1) wspólnotowość nauczycieli i pracowników, przejawiająca się we wzajemnym szacunku, życzliwości, dobrej komunikacji, w tworzeniu zespołu, wspólnej pracy dla dobra dzieci;
2) wspólnotowość dzieci polegająca na tym, że każde dziecko czuje się ważne i współodpowiedzialne na miarę swoich możliwości za funkcjonowanie grupy;
3) wspólnotowość nauczycieli i dzieci oparta na poszanowaniu godności dziecka i otwartości, oraz postawie nauczyciela jako osoby czuwającej nad wszechstronnym rozwojem dzieci i wychowującej je do samodzielności, w atmosferze obowiązujących zasad i norm - „ przedszkolnego savoir-vivre”;
4) współdziałanie z domem rodzinnym przejawiające się w spójności oddziaływań wychowawczych, przekazywaniu rodzicom informacji na temat spraw wychowawczych i metod nauczania oraz dialogu środowisk wychowawczych.

Poznawanie psychiki dziecka to:
zasada indywidualizacji , która jest warunkiem odkrywania potencjału dziecka i najskuteczniejszą drogą do jego wszechstronnego rozwoju. Nauczyciel ma obserwować zachowanie dziecka i starać się dostosowywać metody wychowawczo-dydaktyczne do jego psychicznej odrębności.
Zasada indywidualizacji pozwala określić mocne i słabe strony dziecka i wytyczyć kierunki pracy z dzieckiem, aby pozwolić mu na skuteczną aktywność i kreatywność.

Miłość pedagogiczna to:
towarzyszenie dziecku, które przejawia się w zainteresowaniu konkretnym dzieckiem, w postawie pełnej szacunku, serdeczności i wrażliwości na dziecko. W stawianiu wymagań przy jednoczesnym dawaniu dziecku wsparcia. Mamy na uwadze holistyczny rozwój dziecka.
Nasz zespół dąży do dawania dziecku przestrzeni pełnej zaufania, serdeczności, wiary w dziecko, wsparcia, tworząc fundament do rozwoju dojrzałej osobowości.

Profilaktyka to:
Zgodnie z metodami profilaktycznymi Jana de La Salle – „rytualizmem dnia i kojącą ciszą”, staramy się tworzyć klimat spokoju wychowawczego, w którym dziecko może się wyciszyć, skoncentrować, słuchać, przeżywać, rozpoznać swoje potrzeby i zakomunikować je dorosłym. Staramy się aby w atmosferze spokoju i otwartości, dziecko mogło dokonywać pożądanej dla siebie i dla grupy selekcji wrażeń i przeżyć.

Realizm wychowawczy to:
wychowanie i nauczanie uwzględniające realne możliwości dziecka oraz konkretne realia naszej rzeczywistości. Rozpoznanie możliwości i zagrożeń z nich wynikających, którym staramy się wyjść naprzeciw, bowiem system św. Jana de La Salle wyrósł z życia i ma służyć życiu.
Pedagogikę lasaliańską uzupełniamy elementami teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystujemy w pracy program „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” M. Zatorskiej i A. Kopik, celem indywidualizacji aktywności edukacyjnej i tworzenia inspirującego środowiska dla rozwoju ekspresji twórczej dziecka, jego wyobraźni, ciekawości siebie i świata, wrażliwości na piękno i drugiego człowieka.
W pracy nad realizacją podstawy programowej i wszechstronnym rozwojem dziecka stosujemy zróżnicowane metody aktywne: problemowe i twórcze, metody integracyjne, metody tworzenia i definiowania pojęć (burza mózgów, mapa pojęciowa), metody twórczego rozwiązywania problemów, metody pracy we współpracy oraz metody tradycyjne.

Najczęściej wykorzystywane przez nas metody:
- ruch rozwijający Weroniki Sherborne
- metoda aktywnego słuchania Batti Strauss
- gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana
- metoda prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka
- metoda Dobrego Startu prof. Bogdanowicz: alfabet piosenek, śpiewane litery
- praca szkolna Karola Orffa
- gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów
- pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
- gimnastyka mózgu Paula Dennisona
- relaksacja
- drama, bajkoterapia

"Nauczaj poprzez własny przykład kiedy chcesz, aby coś zostało zaakceptowane przez dziecko."

św. Jan de La Salle


Kim jest św. Jan De La Salle?

Drogi Rodzicu, Przedszkole na stronie którego obecnie się znajdujesz, wyróżnia przynależność do placówek de La Salle istniejących na całym świecie, których twórcą był jeden z najwybitniejszych pedagogów - św. Jana de La Salle.
Kim był św. Jan de La Salle?

Pedagogiem, który opracował system wychowawczy zwany pedagogiką lasaliańską, wykorzystywany do dnia dzisiejszego w placówkach de La Salle na całym świecie.
Prekursorem holistycznego, indywidualnego i systemowego podejścia do dziecka, profilaktyki wychowawczej, nauki w klasach i w języku ojczystym, tworzenia arkuszy obserwacji dziecka określających jego mocne i słabe strony, stosowania tablicy i kredy jako narzędzi pracy w szkole.
Założycielem szkół de La Salle, Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich i Kolegiów Nauczycielskich.
Dlaczego został świętym? Jan Chrzciciel de La Salle urodził się 30 kwietnia 1651 r. w Reims – stolicy Szampanii w epoce Ludwika XIV. Był najstarszym z jedenaściorga dzieci, Ludwika de La Salle oraz Nicole Moët, arystokracji wiodącej wygodne i pełne przywilejów życie. Zdobył bardzo dobre wykształcenie i był na prostej drodze do kariery, bogactwa i władzy, sięgającej koneksji z dworem królewskim. Jan wybrał zupełnie inną drogę. Jego wrażliwość, otwarty umysł i współczucie serca doprowadziły go do pochylenia się nad opuszczonymi, wykorzystywanymi i całkowicie zaniedbanymi dziećmi i młodzieżą. Jan de La Salle porzucił dostatek i konsekwentnie i z pasją budował system wychowawczy i edukacyjny przywracający im godność i dający możliwość nauki i rozwoju. Zrewolucjonizował pedagogikę i organizację nauczania w połowie XVII wieku. Założył szkoły dla najbiedniejszych dzieci, powołał Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich skupiające nauczycieli szkół, utworzył Kolegia Nauczycielskie przygotowujące nowych nauczycieli. Dzieło Jana de La Salle trwa do dziś w 87 krajach świata.

W roku 1900 papież Leon XIII kanonizował Jana de La Salle do godności świętego i ogłosił patronem nauczycieli i wychowawców dla których stał się inspiracją w pracy wychowawczej.

W opracowanym przez Jana de La Salle systemie lasaliańskim w ramach pięciu zasad: wspólnotowości, poznawania psychiki dziecka, miłości pedagogicznej, stosowania metod prewencyjnych (profilaktyki), realizmu wychowawczego udało się uwzględnić trzy czynniki znamionujące rozwój człowieka: natury, kultury i duchowości. System ten uwzględniał środowisko dziecka, jego dyspozycje wrodzone i nabyte, potrzeby dziecka oraz sposób, czas i miejsce działania. Postulował wykształcenie w języku ojczystym i formację przygotowującą dziecko do rozumienia siebie i otaczającego świata, a tym samym do dobrego życia, również pod względem zawodowym i społecznym. System lasaliański nie był i nigdy nie będzie systemem zamkniętym, lecz programem dynamicznym, który wyrósł z życia i służy życiu.


Nauczyciel lasaliański

Dziś w XXI wieku, kiedy nieustannie rosną społeczne oczekiwania, kosztem relacji z drugim człowiekiem, kiedy człowiek „bombardowany” jest niezliczoną ilością bodźców, które nieustannie wzmagają jego aktywność polisensoryczną, - zapominamy, że umiejętność słuchania, skupienia się, koncentracji są pochodnymi - milczenia, ciszy, refleksji. W dobie „szumu informacyjnego”, cisza stała się luksusem, na który stać jedynie tych, którzy mają świadomość jej potrzeby. Dlatego by dobrze ukształtować człowieka - co w systemie lasaliańskim oznacza - jednoczesne formowanie jego ciała, intelektu, osobowości, sfery emocjonalnej i jego ducha - należy dać mu, możliwość wsłuchania się w siebie, wyciszenia się, by mógł rozpoznać, nazwać i zrozumieć własne potrzeby. Do tego potrzebny jest ktoś, kto zwyczajnie jest przy nas, poświeci swój czas. Ktoś, kto przykładem pokaże nam istotę relacji z drugim człowiekiem, znaczenie życia dla innych i z innymi. Po najbliższych – mamie, tacie, rodzinie jest to – nauczyciel, nauczyciel lasaliański.

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk