O nas

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00.

Pracujemy w ramach czterech grup dzieci:
Grupa I  dzieci 3-letnie
Grupa II  dzieci 4-letnie
Grupa III  dzieci 5-letnie
Grupa IV   dzieci 4 i 5-letnie
 
W pracy wychowawczej czerpiemy z założeń koncepcji pedagogiki lasaliańskiej, której twórcą był św. Jan de La Salle, założyciel Szkół de La Salle i Zgromadzenia Braci szkół Chrześcijańskich.

Oferujemy zajęcia dodatkowe:
Język angielski: 3-latki  2 razy w tygodniu, 4 i 5-latki 3 razy w tygodniu
Religia  raz w tygodniu
Gimnastyka korekcyjna dwa razy w tygodniu
Logorytmika dwa razy w tygodniu
Terapia logopedyczna raz w tygodniu
Zajęcia ruchowo-taneczne raz w tygodniu

 
W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:

- program Mirosławy Pleskot, Agnieszki Staszewskiej-Mieszek  - „Kocham przedszkole”

- Książki i karty pracy „Plac Zabaw” Wydawnictwa WSiP

oraz: elementy programu „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; „W krainie liczb. Koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę’ g. Friedrich, V. de Galgóczy, B. Schindelhauer, Wydawnictwo jedność Herder a także elementy programu „Wielointeligentna edukacja dla dziecka” A. Kopik, M. Zatorska

REGULAMIN PRZEDSZKOLA IM. ŚW. JANA DE LA SALLE


1. W przedszkolu wszyscy szanują siebie nawzajem.

2. Każdy przedszkolak ma prawo do indywidualnego traktowania i poszanowania godności osobistej.

3. Dzieci mają możliwość przynoszenia do przedszkola ulubionych zabawek wyłącznie w dniu wskazanym przez nauczyciela.

4. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od godziny 6:30 do 8:30 i odbieramy od godziny 14:30 do 17:00.

5. Rodzic osobiście powierza dziecko opiekunowi.

6. Rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka podczas przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

7. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców lub osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione przez nich.

8. W sytuacjach trudnych wymagana jest współpraca rodzica z wychowawcą lub z innymi pracownikami przedszkola.

9. Do przedszkola przyprowadza się wyłącznie dzieci zdrowe (bez kaszlu, kataru, gorączki, objawów żołądkowych). Nauczyciel nie ma prawa podawać dziecku jakiegokolwiek leku.

10. W przypadku stwierdzenia objawów choroby i powiadomienia o tym rodziców, mają oni obowiązek wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00.

Nasze Przedszkole istnieje od września 2001r. Wraz ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum należy do zespołu szkół pod nazwą Szkoły im. św. Jana de La Salle w Gdańsku www.lasalle.gda.pl prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, zwanych również Braćmi Szkolnymi. Dyrektorem Szkół jest br. Janusz Robionek.
Nasza kadra to osoby kompetentne z wymaganymi kwalifikacjami i umiejętnościami, uczestniczące w procesie rozwoju powierzonych im dzieci i będące w procesie własnego rozwoju.

Dyrektor:

mgr Jolanta Szczudłowska

Wicedyrektor:

mgr Renata Zbieska 

Nauczycielki grup:
mgr Magdalena Bender
mgr Aleksandra Badźmierowska-Kasznia
mgr Krystyna Głyżewska
mgr Beata Mierzwa
mgr Paulina Meier
mgr Barbara Ryll
lic. Marta Wasilewska
mgr Renata Zbieska

Nauczyciele zajęć dodatkowych:

Język angielski - mgr Agata Kania
Zajęcia logopedyczne - mgr Michalina Bohdan
Logorytmika - mgr Michalina Bohdan
Religia -  mgr Bogumił Owsiany
Gimnastyka korekcyjna - mgr Mateusz Skrodzki
Zajęcia ruchowo-taneczne - mgr Michalina Bohdan
Psycholog - mgr Elżbieta Kubik

Przy każdej grupie jest Pani woźna, która dba o czystość i pomaga nauczycielkom w opiece nad dziećmi.

KONCEPCJA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

„W królestwie kształtowania charakterów
istnieje tylko jeden sposób
dotarcia do dziecka - zdobyć jego zaufanie”
św. Jan de La Salle

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego obliguje wszystkie placówki do zapewnienia dziecku takiego zakresu edukacji, który przyczyni się do wspomagania jego wszechstronnego rozwoju oraz dobrze przygotuje je do nauki szkolnej i do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. Zadanie to jest realizowane na podstawie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznej na dany rok szkolny, opracowany na podstawie założeń podstawy programowej i wybranego przez przedszkole programu pracy i podręczników zatwierdzonych przez MEN.
Nasze przedszkole posiada w swoich rękach dodatkowe narzędzie pracy jakim jest system wychowawczy, zwany pedagogiką lasaliańską, opracowany przez św. Jana de La Salle, patrona przedszkola i założyciela Braci Szkolnych i szkół de La Salle.
Lasaliański system wychowawczy wychodzi z podstawowego założenia wyjątkowości i niepowtarzalności każdego dziecka, kładąc nacisk na należny dziecku szacunek i jego dobro.
W codziennej pracy dążymy do tego, aby w naszym Przedszkolu panowała atmosfera umiaru i przejrzystości, natomiast postawa wobec wychowanków była pełna serdeczności i zaufania, oparta na obserwacji i poznawaniu dziecka.

Opieramy się na pięciu zasadniczych ideach systemu lasaliańskiego:
1. Wspólnotowości
2. Poznaniu psychiki dziecka
3. Miłości pedagogicznej
4. Profilaktyce
5. Realizmu wychowawczego

Wspólnotowość to:
1) wspólnotowość nauczycieli i pracowników, przejawiająca się we wzajemnym szacunku, życzliwości, dobrej komunikacji, w tworzeniu zespołu, wspólnej pracy dla dobra dzieci;
2) wspólnotowość dzieci polegająca na tym, że każde dziecko czuje się ważne i współodpowiedzialne na miarę swoich możliwości za funkcjonowanie grupy;
3) wspólnotowość nauczycieli i dzieci oparta na poszanowaniu godności dziecka i otwartości, oraz postawie nauczyciela jako osoby czuwającej nad wszechstronnym rozwojem dzieci i wychowującej je do samodzielności, w atmosferze obowiązujących zasad i norm - „ przedszkolnego savoir-vivre”;
4) współdziałanie z domem rodzinnym przejawiające się w spójności oddziaływań wychowawczych, przekazywaniu rodzicom informacji na temat spraw wychowawczych i metod nauczania oraz dialogu środowisk wychowawczych.

Poznawanie psychiki dziecka to:
zasada indywidualizacji , która jest warunkiem odkrywania potencjału dziecka i najskuteczniejszą drogą do jego wszechstronnego rozwoju. Nauczyciel ma obserwować zachowanie dziecka i starać się dostosowywać metody wychowawczo-dydaktyczne do jego psychicznej odrębności.
Zasada indywidualizacji pozwala określić mocne i słabe strony dziecka i wytyczyć kierunki pracy z dzieckiem, aby pozwolić mu na skuteczną aktywność i kreatywność.

Miłość pedagogiczna to:
towarzyszenie dziecku, które przejawia się w zainteresowaniu konkretnym dzieckiem, w postawie pełnej szacunku, serdeczności i wrażliwości na dziecko. W stawianiu wymagań przy jednoczesnym dawaniu dziecku wsparcia. Mamy na uwadze holistyczny rozwój dziecka.
Nasz zespół dąży do dawania dziecku przestrzeni pełnej zaufania, serdeczności, wiary w dziecko, wsparcia, tworząc fundament do rozwoju dojrzałej osobowości.

Profilaktyka to:
Zgodnie z metodami profilaktycznymi Jana de La Salle – „rytualizmem dnia i kojącą ciszą”, staramy się tworzyć klimat spokoju wychowawczego, w którym dziecko może się wyciszyć, skoncentrować, słuchać, przeżywać, rozpoznać swoje potrzeby i zakomunikować je dorosłym. Staramy się aby w atmosferze spokoju i otwartości, dziecko mogło dokonywać pożądanej dla siebie i dla grupy selekcji wrażeń i przeżyć.

Realizm wychowawczy to:
wychowanie i nauczanie uwzględniające realne możliwości dziecka oraz konkretne realia naszej rzeczywistości. Rozpoznanie możliwości i zagrożeń z nich wynikających, którym staramy się wyjść naprzeciw, bowiem system św. Jana de La Salle wyrósł z życia i ma służyć życiu.
Pedagogikę lasaliańską uzupełniamy elementami teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystujemy w pracy program „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” M. Zatorskiej i A. Kopik, celem indywidualizacji aktywności edukacyjnej i tworzenia inspirującego środowiska dla rozwoju ekspresji twórczej dziecka, jego wyobraźni, ciekawości siebie i świata, wrażliwości na piękno i drugiego człowieka.
W pracy nad realizacją podstawy programowej i wszechstronnym rozwojem dziecka stosujemy zróżnicowane metody aktywne: problemowe i twórcze, metody integracyjne, metody tworzenia i definiowania pojęć (burza mózgów, mapa pojęciowa), metody twórczego rozwiązywania problemów, metody pracy we współpracy oraz metody tradycyjne.

Najczęściej wykorzystywane przez nas metody:
- ruch rozwijający Weroniki Sherborne
- metoda aktywnego słuchania Batti Strauss
- gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana
- metoda prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka
- metoda Dobrego Startu prof. Bogdanowicz: alfabet piosenek, śpiewane litery
- praca szkolna Karola Orffa
- gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów
- pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
- gimnastyka mózgu Paula Dennisona
- relaksacja
- drama, bajkoterapia

"Nauczaj poprzez własny przykład kiedy chcesz, aby coś zostało zaakceptowane przez dziecko."

św. Jan de La Salle


Kim jest św. Jan De La Salle?

Drogi Rodzicu, Przedszkole na stronie którego obecnie się znajdujesz, wyróżnia przynależność do placówek de La Salle istniejących na całym świecie, których twórcą był jeden z najwybitniejszych pedagogów - św. Jana de La Salle.
Kim był św. Jan de La Salle?

Pedagogiem, który opracował system wychowawczy zwany pedagogiką lasaliańską, wykorzystywany do dnia dzisiejszego w placówkach de La Salle na całym świecie.
Prekursorem holistycznego, indywidualnego i systemowego podejścia do dziecka, profilaktyki wychowawczej, nauki w klasach i w języku ojczystym, tworzenia arkuszy obserwacji dziecka określających jego mocne i słabe strony, stosowania tablicy i kredy jako narzędzi pracy w szkole.
Założycielem szkół de La Salle, Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich i Kolegiów Nauczycielskich.
Dlaczego został świętym? My współcześni świętość pojmujemy jako nadprzyrodzoną wartość, która jest poza zasięgiem naszych możliwości. A jednak przykład życia wielu świętych udowadnia, że zwyczajność, konsekwencja, praca, wrażliwość na potrzeby bliźniego w myśl Chrystusowego przykazania miłuj bliźniego swego, to wszystko nakłada się na postawę, której ukoronowaniem może być świętość. Tak właśnie było ze św. Janem de La Salle. Jan Chrzciciel de La Salle urodził się 30 kwietnia 1651 r. w Reims – stolicy Szampanii w epoce Ludwika XIV. Był najstarszym z jedenaściorga dzieci, Ludwika de La Salle oraz Nicole Moët. Według zwyczajów owego wieku, syn pierworodny obejmował po ojcu stanowisko i prowadzenie domu, stąd wiemy, iż bynajmniej rodzice nie sugerowali mu wejścia na drogę powołania. Młody zaledwie jedenastoletni Jan sam zdecydował się obrać stan duchowny.
Jan był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym. W 1675 r. ukończył studia teologiczne i filozoficzne, a pięć lat później, już jako kapłan otrzymał zaszczytny tytuł doktora teologii. Za namową Przyjaciela Adriena Nyela, podjął się misji, która wprowadziła go w świat dotąd mu nieznany, świat ubogich. Przy bezpośrednim zetknięciu się z nauczycielami szkół charytatywnych zrozumiał co znaczą słowa „ewangelia głoszona ubogim”. Dla upodobnienia się do uczniów i do nauczycieli zrezygnował z kanonii, i rozdał w czasie klęski głodowej (1684-1685) swój majątek, ubogim. Mniej więcej w tym czasie, skupieni wokół niego nauczyciele przyjęli nazwę Bracia Szkół Chrześcijańskich i uznali ułożone przez Jana de La Salle reguły życia oraz zasady nauczania.
Zgromadzenie dzięki zasadom pedagogiki lasaliańskiej w 1717 r. miało już 102 braci działających w 20 placówkach wychowawczych. Ich Założyciel rozumiał że istnienie, rozrost i apostolat nie są możliwe bez jego legalizacji. W 1725 r. pięć lat po śmierci Jana de La Salle papież Benedykt XIII oficjalnie zatwierdził bullą Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. W roku 1900 papież Leon XIII kanonizował Jana de La Salle do godności świętego i ogłosił patronem nauczycieli i wychowawców dla których stał się inspiracją ich pracy wychowawczej.
W ukształtowanym przez Jana de La Salle i Braci Szkolnych systemie lasaliańskim w ramach pięciu zasadniczych idei, wspólnotowości, poznawania psychiki dziecka, miłości pedagogicznej, stosowania metod prewencyjnych (profilaktyki), realizmu wychowawczego udało się zespolić trzy warstwy znamionujące rozwój człowieka: natury, kultury i nadprzyrodzoności. System ten uwzględniał środowisko uczniów, ich dyspozycje wrodzone i nabyte, czas i miejsce działania, postulował wykształcenie w języku ojczystym i formację przygotowującą ucznia do dobrego życia, również pod względem zawodowym i społecznym. Nie był i nigdy nie będzie systemem zamkniętym, lecz programem dynamicznym, który wyrósł z życia i służy życiu.


Nauczyciel lasaliański

Dziś w XXI wieku, kiedy nieustannie rosną społeczne oczekiwania, kosztem relacji z drugim człowiekiem, kiedy człowiek „bombardowany” jest niezliczoną ilością bodźców, które nieustannie wzmagają jego aktywność polisensoryczną, - zapominamy, że umiejętność słuchania, skupienia się, koncentracji są pochodnymi - milczenia, ciszy. W dobie „szumu informacyjnego”, cisza stała się luksusem, na który stać jedynie tych, którzy mają świadomość jej potrzeby. Dlatego by dobrze ukształtować człowieka - co w systemie lasaliańskim oznacza - jednoczesne formowanie jego ciała, intelektu, osobowości, sfery emocjonalnej i jego ducha - należy dać mu, możliwość wsłuchania się w siebie, wyciszenia się, by mógł rozpoznać, nazwać i zrozumieć własne potrzeby. Do tego potrzebny jest ktoś, kto zwyczajnie jest przy nas, poświeci swój czas. Ktoś, kto przykładem pokaże nam istotę relacji z drugim człowiekiem, znaczenie życia dla innych i z innymi. Po najbliższych – mamie, tacie, rodzinie jest to – nauczyciel, nauczyciel lasaliański.

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk